Hieronder staan notenbeelden en audiovoorbeelden van alle antifonen, antwoordpsalmen, alleluia's en acclamaties uit het Klein Graduale. De muziek is gratis te downloaden mits de bron wordt vermeld. Het copyright van de liturgische teksten berust bij de NRL; neem voor gebruik van de teksten daarom contact met de NRL op.

Antifonen

 • Tijdeigen
  • Advent
   • Mis I
    • Introïtus
     • Play        Tot U, Heer, richt ik mijn geest; kom, Heer, en verlos mij, want Gij zijt mijn hoop. (Ps. 143, 8-9)
    • Offertorium
     • Play        Wie op U rekent, Heer, wordt nimmer beschaamd. (Ps. 25,3)
    • Communio
     • Play        De Heer zal zijn zegen schenken en ons land draagt rijke vrucht. (Ps. 85, 13)
   • Mis II
    • Introïtus
     • Play        Dauwt hemelen uit den hoge; wolken, regent de gerechte; aarde, open u om de Verlosser voort te brengen. (Jes. 45, 8)
    • Offertorium
     • Play        Wees gegroet Maria, vol van genade; de Heer is met U. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, alleluia. (Lc. 1, 28.42)
    • Communio
     • Play        Heer, Gij hebt uw land begenadigd. (Ps. 85, 2)
  • Kersttijd
   • Geboorte van de Heer
    • Introïtus
     • Play        De Heer sprak tot mij: Gij zijt mijn Zoon, Ik heb U heden verwekt. (Ps. 2, 7)
    • Offertorium
     • Play        De hemel straalt en de aarde jubelt voor de Heer, omdat Hij komt. (Ps. 96, 11.13)
    • Communio
     • Play        Geheel de aarde aanschouwde het heil van onze God. (Ps. 98, 3)
   • Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef
    • Introïtus
     • Play        Jakob was de vader van Jozef, de man van Maria, en uit haar werd geboren Jezus die Christus genoemd wordt. (Mt. 1, 16)
    • Offertorium
     • Play        Zijn vader en moeder stonden verbaasd over wat van Hem gezegd werd. (Lc. 2, 33)
    • Communio
     • Play        Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf. (Lc. 2, 51)
   • Heilige Maria, Moeder van God (1 januari)
    • Introïtus
     • Play        Zalige Moeder en ongeschonden Maagd, roemrijke Koningin van de wereld, wees onze voorspraak bij de Heer.
    • Offertorium
     • Play        Wees gegroet Maria, vol van genade; de Heer is met U. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. (Lc. 1, 28.42)
    • Communio 1
     • Play        Zalig zijt Gij, maagd Maria, gij hebt de schepper van het heelal gedragen.
    • Communio 2
     • Play        Hoog verheft nu mijn ziel de Naam van de Heer. (Cf. Lc. 1, 49 en 46)
   • Openbaring des Heren
    • Introïtus
     • Play        Komt, laat ons Hem aanbidden, Hij is onze God. (Ps. 95, 6.7)
    • Offertorium
     • Play        Vorsten van Tarsis, van verre kusten, zenden geschenken aan de Koning en Heer. (Ps. 72, 10)
    • Communio
     • Play        Wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden. (Mt. 2,2)
   • Doop van de Heer
    • Introïtus
     • Play        De Geest des Heren vervult de aarde, alleluia. (Wijsh. 1, 7)
    • Offertorium
     • Play        Ik stel U aan als een licht voor de volken; mijn heil moet reiken tot aan het uiteinde der aarde. (Jes. 49, 6)
    • Communio
     • Play        Gij wilt rechtvaardigheid en haat he onrecht, daarom zijt Gij door God gezalfd met heerlijkheid die allen overtreft. (Ps. 45, 8)
  • Veertigdagentijd
   • Aswoensdag
    • Introïtus I
     • Wees mij genadig, God, wees mij genadig. (Ps. 57, 2)
    • Introïtus II
     • Dagen van inkeer zijn aangebroken, om onze zonden te delgen en onze ziel te redden.
      KG83-DagenVanInkeer
    • Asoplegging
     • Delg mijn zondigheid in uw erbarmen. (Ps. 51, 3)
      GS86-DelgMijn
    • Offertorium
     • Mijn God, sta mij terzijde met uw hulp. (Ps. 30, 11)
      GS88-MijnGod
    • Communio
     • Heer, schenk ons redding uit de nood. (Ps. 60, 12c)
      KG88-HeerSchenkOnsRedding
   • Eerste zondag
    • Introïtus
     • Als Gij roept, geeft de Heer u antwoord en smeekt gij om hulp, Hij zal zeggen: hier ben Ik. (Jes. 58, 9ab)
      GS90-AlsGijRoept
    • Offertorium
     • Als gij een aalmoes geeft, laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet. (Mt. 6, 3)
      GS94-AlsGijEen
    • Communio
     • Heer, sla acht op mijn smartelijk zuchten. (Ps. 5, 2)
      GS95-HeerSlaAcht
   • Tweede zondag
    • Introïtus
     • Jezus nam zijn leerlingen met zich mee en besteeg de berg. En voor hun ogen werd Hij van gedaante veranderd. (Cf. Mt. 17, 1-2)
      GS90-AlsGijRoept
    • Offertorium
     • Laten we drie tenten opslaan, één voor U, één voor Mozes en één voor Elia. (Mc. 9, 5)
      GS94-AlsGijEen
    • Communio
     • Spreekt met niemand over wat ge hebt aanschouwd voordat de Mensenzoon uit de doden is opgestaan. (Mt. 17, 9)
      GS95-HeerSlaAcht
   • Derde zondag
    • Introïtus
     • Mijn ogen zijn steeds op de Heer gericht. (Ps. 25, 15)
      GS96-MijnOgen
    • Offertorium
     • Deelt uw brood met wie honger heeft; neemt daklozen op in uw huis. (Jes. 58, 7)
      GS100-DeeltUwBrood
    • Communio
     • De Heer is mijn licht en mijn leidsman. (Ps. 27, 1)
      GS101-DeHeerIs
   • Vierde zondag
    • Introïtus
     • Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende, Hij heeft mij gehoord en mij bevrijd. (Ps. 118, 5)
      GS102-IkRiepTot
    • Offertorium
     • Hoe heerlijk is het de Heer, onze God, te prijzen. (Ps. 92, 2)
      GS106-HoeHeerlijk
    • Communio
     • Ik ga naar het altaar van God, God die blijdschap geeft. (Ps. 43, 4)
      GS107-IkGaWeer
   • Vijfde zondag
    • Introïtus
     • Bevrijd mij, mijn God, uit de handen der zondaars. (Ps. 71, 4)
      GS108-BevrijdMij
    • Offertorium
     • Kom voor mij op, Heer, en red mijn leven want Gij zijt machtig.
      GS112-KomVoorMijOp
    • Communio I
     • Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker voorbijgaat zonder dat Ik hem drink: dat dan uw wil geschiedde. (Mt. 26, 42)
      GS113-VaderAlsHet
    • Communio II
     • Ik hef de offerbeker, de Naam van de Heer roep ik aan. (Ps. 116, 13 )
      KG135-IkHefDe
  • Goede Week
   • Palmzondag
    • Introïtus
     • Hosanna, Zoon van David: gezegend Die komt in de Naam des Heren. Hij is de Koning van Israël. Hosanna in den hoge. (Mt. 21, 9)
    • Processie I
     • De kinderen van de Hebreeën trokken de Heer met olijftakken tegemoet, terwijl zij luide riepen: Hosanna in den hoge. (Mt. 21, 8-9)
    • Processie II
     • De kinderen van de Hebreeën spreidden hun kleren over de weg, terwijl zij luid riepen: Hosanna, de Zoon van David. Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren. (Mt. 21, 8-9)
    • Processie III
     • Glorie, lof en eer zij aan u bewezen, Vorst Christus, Verloser. Tot U zongen de kinderen een vroom hosanna.
    • Binnengaan van de kerk
     • Hosanna in den hoge.
    • Offertorium
     • Kom voor mij op, Heer, en red mijn leven want Gij zijt machtig.
      GS112-KomVoorMijOp
    • Communio
     • Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker voorbijgaat zonder dat Ik hem drink: dat dan Uw wil geschiedde. (Mt. 26, 42)
      GS113-VaderAlsHet
   • Chrismamis
    • Introïtus
     • Gij hebt mijn hart met vreugde vervuld, meer dan een rijke oogst mij kan geven. (Ps. 4, 8)
    • Acclamatie bij de vernieuwing van de priesterlijke geloften
     • Christus, aanhoor ons. Christus, verhoor ons.
    • Offertorium
     • Hymne O Verlosser
    • Communio
     • Gij wilt rechtvaardigheid en haat het onrecht, daarom zijt Gij door God gezalfd met heerlijkheid. (Ps. 45, 8)
  • Paastriduum
   • Witte Donderdag
    • Introïtus
     • Wij moeten roemen op het Kruis van onze Heer Jezus Christus. (Cf. Gal. 6, 14)
    • Voetwassing
     • Een nieuw gebod geef Ik u: dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad, zegt de Heer. (Joh. 13, 34)
    • Offertorium
     • Waar oprechte liefde heerst, daar is God.
    • Communio
     • Ik hef de offerbeker, de Naam van de Heer roep ik aan. (Ps. 116, 13 )
    • Overbrenging van het heilig Sacrament
     • Hymne Loof, mijn tong
   • Goede Vrijdag
    • Kruisverering
     • Uitnodiging bij de kruistoning
      • Zie het hout van het Kruis, waaraan de Verlosser van de wereld hing. R. Komt, laten wij aanbidden.
     • Beklag
      • Mijn volk, wat heb Ik u gedaan? Of waarmee heb Ik u bedroefd? Antwoord mij.
     • Hymne
      • Edelste van alle bomen
     • Antifoon
      • Vol eerbied, Christus, aanbidden wij uw Kruis, en wij zingen de lof van uw heilige verrijzenis. Want zie, door het Kruis kwam er vreugde in heel de schepping.
  • Paastijd
   • Paaswake
    • Acclamatie bij de opheffing van de paaskaars
     • Looft de Heer, alle bronnen. Prijst en verheft Hem eeuwig. (Dan. 3, 77)
    • Acclamatie bij de besprenkeling
     • Bronnen en al wat leeft in het water zingt een loflied voor God, alleluia. (Dan. 3, 77.79)
    • Alleluia
     • Alleluia.
    • Offertorium
     • De rechterhand van de Heer heeft zijn kracht getoond; de rechterhand van de Heer heeft mij verheven. (Ps. 118, 15-16)
    • Communio
     • Alleluia, alleluia, alleluia.
   • Verrijzenis van de Heer
    • Introitus
     • Verrezen ben Ik, en nog altijd ben Ik bij U, alleluia. (Ps. 139, 18)
    • Offertorium
     • De aarde beefde en werd stil toen God zich verhief ten oordeel, alleluia. (Ps. 76, 9-10)
    • Communio I
     • Christus, ons Paaslam, is geslacht; laten ons dan een feestmaal vieren, alleluia, alleluia. (Cf. 1 Kor. 5, 7-8)
    • Communio II
     • Alleluia, alleluia, alleluia.
   • Mis I
    • Introïtus
     • Ik ben de goede herder; Ik weid mijn schapen en geef voor hen mij leven, alleluia. (Joh. 10, 14-15)
    • Offertorium
     • Reeds bij het ochtendgloren zoek ik U, God, beschouw ik uw macht, alleluia. (Ps. 63, 2-3)
    • Communio
     • In Galilea zult ge Jezus zien, zoals Hij u gezegd heeft, alleluia. (Mc. 16, 7)
   • Mis II
    • Introïtus
     • Zingt een nieuw lied voor de Heer en looft Hem vanaf de randen der aarde, alleluia. (Jes. 42, 10)
    • Offertorium
     • Jubelt voor God met blij geroep, alleluia. (Ps. 47, 2)
    • Communio
     • Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam, alleluia. (Ps. 96, 2)
   • Hemelvaart van de Heer
    • Introïtus
     • Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, alleluia. (Hand. 1, 11)
    • Offertorium
     • God stijgt ten troon onder luid gejuich, de Heer met geschal van bazuinen, alleluia. (Ps. 47, 6)
    • Communio
     • ‘Zit aan mijn rechterhand,’ zegt de Heer tot mijn heer, alleluia. (Ps. 110, 1)
   • Pinksteren
    • Introïtus I
     • Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen, zingende alleluia. (Hand. 2, 1)
    • Introïtus II
     • De Geest des Heren vervult de aarde, alleluia. (Wijsh. 1, 7)
    • Offertorium
     • Voltooi nu God, wat Gij in ons hebt bewerkt vanuit het heiligdom van Jeruzalem, alleluia. (Ps. 68, 29-30)
    • Communio I
     • De Geest die van de Vader uitgaat, alleluia, Hij zal Mij verheerlijken, alleluia, alleluia. (Cf. Joh. 15, 26)
    • Communio II
     • Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er en hevige wind opstak, alleluia, alleluia. (Hand. 2, 2)
  • Tijd door het jaar
   • Mis I
    • Introïtus
     • Heel de aarde moet U aanbidden en zingen voor U, bezingen uw heilige Naam. (Ps. 66, 4)
    • Offertorium
     • Jubelt voor God met bij geroep. (Ps. 47, 2)
    • Communio
     • Allen verbaasden zich over hetgeen uit de mond van God voortkwam. (Lc. 4, 22)
   • Mis II
    • Introïtus
     • Mijn God, sta mij terzijde met uw hulp. (Ps. 30, 11)
    • Offertorium
     • Aanhoor de stem die uw aandacht vraagt, want Gij zijt mij God en mijn koning. (Ps. 5, 3)
    • Communio
     • Heer, ik zal steeds uw weldaden bezingen. (Ps. 13, 6)
   • Mis III
    • Introïtus
     • Heer, wend U tot mij en wees mij genadig. (Ps. 25, 16)
    • Offertorium
     • Het is God die mij helpt, de Heer die mijn leven bewaart. (Ps. 54, 6)
    • Communio
     • Zoekt eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zal dat alles u erbij gegeven worden. (Mt. 6, 33)
   • Mis IV
    • Introïtus
     • Wij gedenken uw goedertierenheid, God, hier binnen uw tempelmuren. (Ps. 48, 10)
    • Offertorium
     • Heer, wil mij niet verlaten, Gij zijt mijn machtige bondgenoot. (Ps. 140, 8)
    • Communio
     • Knielt voor de Heer in zijn heilige tempel. (Ps. 96, 9)
   • Mis V
    • Introïtus
     • De Heer heeft mij aandacht geschonken. (Ps. 116, 2a)
    • Offertorium
     • Maak mijn oog weer helder, Heer. (Ps. 13, 4)
    • Communio
     • Onze God komt alle lof toe. (Ps. 147, 1)
   • Mis VI
    • Introïtus
     • Geef vrede, Heer, in onze dagen, omdat er geen ander is die voor ons strijdt, tenzij Gij, onze God.
    • Offertorium
     • Wees mild, Heer, voor wie goed is en oprecht. (Ps. 125, 4)
    • Communio
     • Heer, kom mij te hulp en ik zal gered zijn. (Ps. 119, 86.117)
   • Mis VII
    • Introïtus
     • Die woont in de hemel, ontferm U. (Ps. 123, 1.3)
    • Offertorium
     • Gelukkig die godvrezend zijt. (Ps. 128, 1)
    • Communio
     • Gij hebt uw bevelen gegeven, opdat men ze trouw volbrengt. (Ps. 119, 4)
   • Mis VIII
    • Introïtus
     • De Naam van de Heer zij geprezen in eeuwigheid. (Ps. 113, 2)
    • Offertorium
     • Van ochtendgloren tot avondrood moet ieder de Naam van de Heer aanbidden. (Ps. 113, 3)
    • Communio
     • Proeft hoe mild de Heer is. (Cf. Ps. 34, 9)
   • Heilige Drieëenheid
    • Introïtus
     • Gezegend zij de heilige Drievuldigheid en de volmaakte Eenheid. (cf. Tob. 12, 6)
    • Offertorium
     • Geprezen zijt Gij in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen, Heer onze God. (Dan. 3, 56)
    • Communio
     • Looft de Heer vanuit de hemel. (Ps. 148, 1)
   • Heilig Lichaam en Bloed van Christus
    • Introïtus
     • Priester voor eeuwig als Melchisedek, heeft Christus de Heer brood en wijn aangeboden. (Heb. 5, 6; Gen. 14, 18)
    • Offertorium
     • Met engelenspijs hebt Gij uw volk gevoed en hun vanuit de hemel brood gegeven, alleluia. (Wijsh. 16, 20)
    • Communio
     • Ik ben het levend brood dat uit de hemel is neergedaald, alleluia. (Joh. 6, 51)
   • Heilig Hart van Jezus
    • Introïtus
     • Leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. (Mt. 11, 29)
    • Offertorium
     • Ik ben geschokt tot diep in mijn hart, Ik beef over al mijn leden. (Jer. 29, 9)
    • Communio
     • Een van de soldaten doorstak zijn zijde met een lans; en terstond kwam er bloed en water uit. (Joh. 19, 34)
   • Christus, Koning van het heelal
    • Introïtus
     • Zijn koningschap is een eeuwig koningschap, en alle machten zullen Hem dienen en Hem gehoorzaam zijn. (Dan. 7, 27)
    • Offertorium
     • Ik stel u aan als een licht voor de volken; mijn heil moet reiken tot aan het uiteinde der aarde. (Jes. 49, 6)
    • Communio
     • Zijn macht zal reiken tot aan de uiteinden der aarde; Hij zal onze vrede zijn. (Mi. 5, 3-4)
 • Eigen van de heiligen
  • 2 februari – Opdracht van de Heer in de tempel
   • Aansteken van de kaarsen
    • Zie, onze Heer zal komen met macht om een licht te zijn voor de ogen van zijn dienaars, alleluia. (Jes. 35, 4-5)
   • Processie
    • Antifoon I
     • Licht tot verlichting der heidenen en tot glorie van uw volk Israël. (Lc. 2, 32)
    • Antifoon II
     • Zij brachten voor Hem een offer aan de Heer: een koppel tortels of twee jonge duiven. (Lc. 2, 24)
   • Introïtus
    • Wij gedenken uw goedertierenheid, God, hier binnen uw tempelmuren. (Ps. 48, 10)
   • Offertorium
    • Beminnelijkheid ligt op uw lippen, daarom heeft God u voor altijd gezegend. (Ps. 45, 3)
   • Communio
    • Simeon had een godsspraak ontvangen van de heilige Geest dat de dood hem niet zou treffen voor hij de Heer had aanschouwd. (Lc. 2, 26)
  • 19 maart – Heilige Jozef, Bruidegom van de heilige Maagd Maria
   • Introïtus
    • Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; het Kind in haar schoot is van de heilige Geest. (Mt. 1, 20)
   • Offertorium
    • Jezus ging met hen mee naar Nazaret en was hun onderdanig. (Lc. 2, 51)
   • Communio
    • Ziehier de trouwe en wijze knecht, die de Heer over zijn gezin heeft aangesteld. (Mt. 24, 45)
  • 25 maart – Aankondiging van de Heer
   • Introïtus
    • De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de heilige Geest. (Pt. alleluia)
   • Offertorium
    • Wees gegroet Maria, vol van genade; de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. (Pt. alleluia) (Lc. 1, 28.42)
   • Communio
    • Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiedde naar uw woord. (Pt. alleluia) (Lc. 1, 38)
  • 24 juni – Geboorte van de heilige Johannes de Doper
   • Introïtus
    • Toen ik nog in de moederschoot was, heeft de Heer mij geroepen; nog voor mijn geboorte heeft Hij mijn naam genoemd. (Jes. 49, 1)
   • Offertorium
    • Het kind dat ons is geboren is meer dan een profeet. Hij is het van wie de Verlosser getuigde: onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand groter dan Johannes de Doper. (Cf. Mt. 11, 11)
   • Communio
    • Gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen. (Lc. 1, 76)
  • 29 juni – HH. Petrus en Paulus
   • Introïtus
    • De Heer heeft zijn engel gezonden en mij ontrukt aan de macht van Herodes. (Hand. 12, 11; cf. Dan 3, 95)
   • Offertorium
    • Gij zult hen aanstellen tot vorsten over heel de aarde; uw Naam zullen zij indachtig zijn. (Ps. 45, 17-18)
   • Communio
    • Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal Ik mijn kerk bouwen. (Mt. 16, 18)
  • 6 augustus – Gedaanteverandering van de Heer
   • Introïtus
    • Jezus naam zijn leerlingen met zich mee en besteeg de berg. En voor hun ogen werd Hij van gedaante veranderd. (Cf. Mt. 17, 1-2)
   • Offertorium
    • Laten we drie tenten opslaan, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia. (Mc. 9, 5)
   • Communio
    • Spreekt met niemand over wat ge hebt aangschouwd, voordat de Mensenzoon uit de doden is opgestaan. (Mt. 17, 9)
  • 15 augustus – Maria Tenhemelopneming
   • Introïtus
    • Maria is opgenomen ten hemel, de engelen verheugen zich, zij loven en prijzen de Heer.
   • Offertorium
    • De poorten van het paradijs zijn door u geopend: heden trionfeert gij glorieus met de engelen.
   • Communio
    • Alle geslachten prijzen mij zalig, omdat de Heer die machtig is, zo grote dingen aan mij deed, alleluia. (Lc. 1, 48-49)
  • 8 september – Maria Geboorte
   • Introïtus
    • Maagd Maria, onder de vrouwen is er geen geboren op aarde zoals u.
   • Offertorium
    • Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. (Lc. 1, 28.42)
   • Communio
    • Zalig zijt gij, maagd Maria. Gij hebt de schepper van het heelal gedragen.
  • 14 september – Kruisverheffing
   • Introïtus
    • Wij moeten roemen op het Kruis van onze Heer Jezus Christus. (Gal. 6, 14)
   • Offertorium
    • De heilige Naam des Heren is op het Kruis verheven boven hemel en aarde.
   • Communio
    • Bevrijd ons van onze vijanden door het teken van het Kruis, onze God.
  • 29 september – HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen
   • Introïtus
    • Zegent de Heer, al zijn engelen; viert feest en verheerlijkt Hem. (Tob. 13, 10)
   • Offertorium
    • Er stond een engel bij het altaar van de tempel met een gouden wierookvat in de hand. (Cf. Apok. 8, 3)
   • Communio
    • Al zijn engelenscharen, looft de Heer vanuit de hemel. (Ps. 148, 2.1)
  • 1 november – Allerheiligen
   • Introïtus
    • Bemint de Heer, al zijn vromen, de Heer behoedt al wie trouw blijft aan Hem. (Ps. 31, 24)
   • Offertorium
    • Mijn heiligen geef Ik een eeuwige naam, zegt de Heer; blijdschap en vreugde vallen hun ten deel. (Cf. Jes. 56, 5; 35, 10)
   • Communio
    • Zalig zij die vrede brengen, zalig de zuiveren van hart: want zij zullen God zien. (Mt. 5, 9-8)
  • 2 november – Gedachtenis van alle overleden gelovigen
   • Introïtus
    • Heer, geef hun de eeuwige rust en het eeuwige licht verlichte hen. (4 Esr. 2, 34-35)
   • Offertorium
    • Mijn Verlosser leeft en op de jongste dag zal Hij mij doen verrijzen. (Job 19, 25)
   • Communio
    • Heer, Gij zijt mijn bezit in het land van de levenden. (Ps. 142, 6)
  • 7 november – Heilige Willibrord
   • Introïtus
    • Hij sloot met hem een eeuwig verbond en maakte hem tot priester van het volk. (Sir. 45, 7)
   • Offertorium
    • U zal ik loven, Heer, want Gij hebt mij bevrijd. (Ps. 30, 2)
   • Communio
    • Naar uw redding smacht mijn ziel en op uw woord heb ik mijn hoop gesteld. (Ps. 119, 81)
  • 9 november – Kerwijding van de basiliek van Sint Jan van Lateranen
   • Introïtus
    • Ik mag binnengaan in uw huis; ik werp mij neer voor uw tempel. (Ps. 5, 8)
   • Offertorium
    • Het huis van de Heer is stevig gebouwd, gegrondvest op de rots. (Cf. Mt. 7, 25)
   • Communio
    • Mijn huis zal een huis van gebed worden genoemd. (Mt. 21, 13)
  • 8 december – Onbevlekte ontvangenis van de heilige Maagd Maria
   • Introïtus
    • Wat zijt gij schoon, Maria; de erfsmet is niet in u.
   • Offertorium I
    • De Allerhoogste heeft zijn woontent geheiligd. (Ps. 46, 5)
   • Offertorium II
    • Wees gegroet Maria, vol van genade; de Heer is met U. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, alleluia. (Lc. 1, 28.42)
   • Communio
    • Hoe grootst is het wat er van u wordt voorzegd, maagd Maria. (Cf. Ps. 87, 3)
 • Gemeenschappelijke teksten
  • Verjaardag van de kerkwijding
   • Introïtus
    • Ik mag binnengaan in uw huis; ik werp mij neer voor uw tempel. (Ps. 5, 8)
   • Offertorium
    • Het huis van de Heer is stevig gebouwd, gegrondvest op de rots. (Cf. Mt. 7, 25)
   • Communio
    • Mijn huis zal een huis van gebed worden genoemd. (Mt. 21, 13)
  • Voor de heilige Maagd Maria
   • Introïtus
    • Zalige Moeder en ongeschonden Maagd, roemrijke Koningin van de wereld, wees onze voorspraak bij de Heer. (Pt. alleluia)
   • Offertorium
    • Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer ismet u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. (Pt. alleluia)
   • Communio I
    • Zalig zijt gij, maagd Maria, gij hebt de schepper van het heelal gedragen.
   • Communio II
    • Hoog verheft nu mijn ziel de Naam van de Heer. (Cf. Lc. 1, 49 en 46)
  • Voor apostelen
   • Introïtus
    • Over heel de aarde klinkt hun roep, hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld. (Pt. alleluia) (Ps. 19, 5)
   • Offertorium
    • De Geest des Heren is over mij gekomen om aan armen de blijde boodschap te brengen. (Pt. alleluia) (Lc. 4, 18)
   • Communio
    • Gij, die Mij gevolgd zijt, zult gezeten zijn en heersen over de twaalf stammen van Israël, zegt de Heer. (Pt. alleluia) (Mt. 19, 28)
  • Voor martelaren
   • Introïtus I
    • Dit zijn degenen die komen uit de grote vedrukking, die hun gewaden hebben gewassen in het bloed van het Lam. (Pt. alleluia) (Apok. 7, 14)
   • Introïtus II
    • De wijsheid van de heiligen wordt vermeld onder de volken, en de Kerk verkondigt hun lof. (Sir. 44, 15)
   • Offertorium I
    • Zalig zij die hun kleren wassen in het bloed van het Lam. (Apok. 22, 14)
   • Offertorium II
    • De vromen zullen uw Naam steeds loven en deugdzamen zijn veilig onder uw oog. (Pt. alleluia) (Ps. 140, 14)
   • Communio I
    • Wie mijn volgeling wil zijn moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. (Pt. alleluia) (Mt. 16, 24)
   • Communio II
    • Hij mag te gast zijn in uw tent, mag op uw heilige berg verblijven. (Cf. Ps. 15, 1)
  • Voor heilige mannen
   • Introïtus I
    • De vromen schieten als palmbomen op, zij gedijen als ceders op de Libanon. (Pt. alleluia) (Ps. 92, 13)
   • Introïtus II
    • Als een wijngaard aan het water zijn de rechtvaardigen geworteld; en hun geluk zinden zijn in 's Heren wet. (Ps. 1, 3.2)
   • Offertorium I
    • Heer, Gij hebt zijn hoofd gekroond met een gouden kroon. (Ps. 21, 4b)
   • Offertorium II (buiten de Veertigdagentijd)
    • In het hemelse rijk is de woning van de heiligen, alleluia; voor altijd en eeuwig zijn zij in vrede, alleluia.
   • Communio I
    • Hij is de trouwe en wijze knecht die de Heer over zijn gezin heeft aangesteld. (Pt. alleluia) (Mt. 24, 45)
   • Communio II
    • Wil iemand Mij dienen, dan moet hij Mij volgen; waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. (Pt. alleluia) (Joh. 12, 26)
  • Voor heilige vrouwen
   • Introïtus I
    • Gij wilt rechtvaardigheid en haat het onrecht, daarom zijt gij door God gezalfd met heerlijkheid. (Pt. alleluia) (Ps. 45, 8)
   • Introïtus II
    • Kom, bruid van Christus en ontvang de kroon die de Heer voor u bereid heeft van alle eeuwigheid. (Pt. alleluia)
   • Offertorium I
    • Men haalt hen in met blijdschap en gejuich, zij treden binnen in de koninklijke woning. (Ps. 45, 16)
   • Offertorium II
    • Beminnelijkheid ligt op uw lippen, daarom heeft God u voor altijd gezegend. (Ps. 45, 3)
   • Communio I
    • Midden in de nacht klonk er geroep: zie, de Bruidegom komt, gaat uit, Hem tegemoet. (Pt. alleluia) (Mt. 25, 6)
   • Communio II
    • Wijze maagden, maakt uw lampen gereed; zie, de Bruidegom komt, gaat uit, Hem tegemoet. (Pt. alleluia) (Mt. 25, 6-7)
 • Rituele missen, missen voor verschillende noden en votiefmissen
  • Rituele missen
   • Huwelijksmis
    • Introïtus
     • Er was een bruiloft te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. (Pt. alleluia) (Joh. 2,1)
    • Offertorium
     • Wie op de Heer hoopt, beërft het land. (Pt. alleluia) (Ps. 37, 9)
    • Communio
     • Ja, zo wordt elke mens gezegend, die eer geeft aan de Heer. (Pt. alleluia) (Ps. 128, 4)
   • Wijding
    • Introïtus I
     • Komt, en volgt Mij, sprak de Heer, Ik zal u vissers van mensen maken. (Mt. 4, 19)
    • Introïtus II
     • Looft de Heer, priesters van God; dienaren van de Heer, zingt een loflied voor God, alleluia. (Dan. 3, 84-85)
    • Bekleding stola en dalmatiek (diakenwijding)
     • Gelukkig zij die wonen in uw huis, o Heer. (Pt. alleluia) (Ps. 84, 5)
    • Bekleding stola en kazuifel (priesterwijding)
     • Priester voor eeuwig als Melchisedek, heeft Christus de Heer brood en wijn aangeboden. (Pt. alleluia.) (Ps. 110, 4; Gen. 14, 18)
    • Vredeskus (diakenwijding)
     • Als iemand Mij dient, zal mijn Vader in de hemel hem eren, zegt de Heer. (Pt. alleluia) (Joh. 12, 26)
    • Vredeskus (priesterwijding)
     • Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat Ik u gebied, zegt de Heer. (Pt. alleluia) (Joh. 15, 14)
    • Offertorium
     • Het offer voor God is een gebroken geest. (Ps. 51, 19)
    • Communio I
     • Wil iemand Mij dienen, dan moet hij mij volgen; en waar Ik ben daar zal ook mijn dienaar zijn. (Joh. 12, 26)
    • Communio II
     • Ik ben de goede herder, Ik weid mijn schapen en geef voor hen mijn leven, alleluia. (Joh. 10, 14-15)
  • Missen voor verschillende noden
   • Voor de Paus of de bisschop
    • Introïtus
     • Zingt voor de Heer een nieuw lied en looft Hem vanaf de randen der aarde. (Pt. alleluia) (Jes. 42, 10)
    • Offertorium
     • De rechterhand van de Heer heeft zijn kracht getoond; de rechterhand van de Heer heeft mij verheven. (Ps. 118, 15-16)
    • Communio I voor de Paus
     • Gij zijt Peterus en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen. (Mt. 16, 18)
    • Communio II voor de bisschop
     • Hij is de trouwe en wijze knecht die de Heer over zijn gezin heeft aangesteld. (Pt. alleluia) (Mt. 24, 45)
   • Voor roepingen
    • Introïtus
     • Gij zijt het, Heer, die mij mijn erfdeel vernieuwd. (Pt. alleluia) (Ps. 16, 5-6)
    • Offertorium
     • Het is God die mij helpt, de Heer die mijn leven bewaart. (Ps. 54, 6)
    • Communio I
     • Ik ga naar het altaar van God, God die blijdschap geeft. (Ps. 43, 4)
    • Communio II
     • Wil iemand Mij dienen, dan moet hij Mij volgen; en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. (Joh. 12, 26)
   • Voor de eenheid van de christenen
    • Introïtus
     • Ik ben de goede herder; Ik weid mijn schapen en geef voor hen mijn leven. (Pt. alleluia) (Joh. 10, 14-15)
    • Offertorium
     • Wie op U rekent, Heer, wordt nimmer beschaamd. (Ps. 25, 3)
    • Communio
     • De Heer is mijn licht en mijn leidsman. (Ps. 27, 1)
   • Voor het behoud van vrede en gerechtigheid
    • Introïtus
     • Geef vrede, Heer, in onze dagen, omdat er geen ander is die voor ons strijdt, tenzij Gij, onze God.
    • Offertorium
     • Heer, wil mij niet verlaten, Gij zijt mijn machtige bondgenoot. (Ps. 140, 8)
    • Communio
     • Heer, schenk ons redding uit de nood. (Ps. 60, 12c)
   • In alle nood
    • Introïtus
     • Laat mijn geroep U bereiken, Heer. (Pt. alleluia) (Ps. 102, 2)
    • Offertorium
     • De Heer zal ik loven met luide stem. (Pt. alleluia) (Ps. 109, 30)
    • Communio
     • Vraagt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en er zal worden opengedaan. (Pt. alleluia) (Mt. 7, 7)
  • Votiefmissen
   • Ter ere van de heilige Drie-Eenheid
    • Introïtus
     • Gezegend zij de heilige Drievuldigheid en de volmaakte Eenheid. (cf. Tob. 12, 6)
    • Offertorium
     • Geprezen zijt Gij in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen, Heer onze God. (Dan. 3, 56)
    • Communio
     • Looft de Heer vanuit de hemel. (Ps. 148, 1)
   • Ter ere van het heilig Kruis
    • Introïtus
     • Wij moeten roemen op het Kruis van onze Heer Jezus Christus. (Gal. 6, 14)
    • Offertorium
     • De heilige Naam des Heren is op het Kruis verheven boven hemel en aarde.
    • Communio
     • Bevrijd ons van onze vijanden door het teken van het Kruis, onze God.
   • Ter ere van de heilige Eucharistie
    • Introïtus
     • Priester voor eeuwig als Melchisedek, heeft Christus de Heer brood en wijn aangeboden. (Heb. 5, 6; Gen. 14, 18)
    • Offertorium
     • Met engelenspijs hebt Gij uw volk gevoed en hun vanuit de hemel brood gegeven, alleluia. (Wijsh. 16, 20)
    • Communio
     • Ik ben het levend brood dat uit de hemel is neergedaald, alleluia. (Joh. 6, 51)
   • Ter ere van het heilig Hart van Jezus
    • Introïtus
     • Leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. (Mt. 11, 29)
    • Offertorium
     • Ik ben geschokt tot diep in mijn hart, Ik beef over al mijn leden. (Jer. 29, 9)
    • Communio
     • Een van de soldaten doorstak zijn zijde met een lans; en terstond kwam er bloed en water uit. (Joh. 19, 34)
   • Ter ere van de heilige Geest
    • Introïtus
     • De Geest des Heren vervult de aarde. (Pt. alleluia) (Wijsh. 1, 7)
    • Offertorium
     • Voltooi nu God, wat Gij in ons hebt bewerkt vanuit het heiligdom van Jeruzalem. (Pt. alleluia, alleluia) (Ps. 68, 29-30)
    • Communio
     • Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak. (Pt. alleluia, alleluia) (Hand. 2, 2)
 • Liturgie van de overledenen
  • Mis voor overledenen
   • Introïtus I
    • Heer, schenk hun de eeuwige rust en het eeuwige licht verlichte hen. (4 Ezr. 2, 34-35)
   • Introïtus II
    • Heer, geef hun de eeuwige rust. (4 Ezr. 2, 34)
   • Introïtus III
    • Maakt open de poort der gerechtigheid, daarbinnen wil ik de Heer gaan danken. (Ps. 118, 19)
   • Offertorium I
    • Mijn Verlosser leeft en op de jongste dag zal Hij mij doen verrijzen. (Job 19, 25)
   • Offertorium II
    • Hij mag te gast zijn in uw tent, mag op uw heilige berg verblijven. (Ps. 15, 1)
   • Offertorium III
    • Te midden van de engelen zing ik voor U, mijn God. (Ps. 138, 1)
   • Communio I
    • Het eeuwige licht verlichte hen, Heer, voor eeuwig bij uw heiligen, want Gij zijt vol liefde. (4 Ezr. 2, 35.34)
   • Communio II
    • Ik hoorde een stem uit de hemel zie zei: ‘Zalig de doden die sterven in de Heer ’. (Apok. 14, 13)
   • Communio III
    • Heer, Gij zijt mijn bezit in het land van de levenden. (Ps. 142, 6)
  • De uitvaartliturgie
   • Laatste aanbeveling ten afscheid
    • Antifoon I
     • De engelen, zij mogen u geleiden naar het paradijs, de martelaren mogen u ontvangen bij uw komst, en u brengen naar de heilige stad Jeruzalem.
    • Antifoon II
     • Het koor van engelen moge u ontvangen en moogt gij, samen met de arme Lazarus, vinden de eeuwige rust.
    • Antifoon III
     • Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, ook al is hij gestorven, zal leven. En ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven. (Joh. 11, 25-26)
 • Orde van dienst gedeeltelijk
  • Gebed van de gelovigen
   • Acclamatie 1
    • Christus, verhoor ons.
   • Acclamatie 2
    • Christus, aanhoor ons.
   • Acclamatie 3
    • Heer, ontferm U.
   • Acclamatie 4
    • Wij bidden U, verhoor ons, Heer.
   • Acclamatie 5
    • Heer, verhoor ons gebed.
   • Acclamatie 6
    • Heer, onze God, verhoor ons.
  • Bij de besprenkeling
   • Buiten de paastijd
    • Heer, sprenkel mij met hyssop dat ik rein word, was mij dat ik witter word dan sneeuw. (Ps. 51, 9)
   • In de paastijd I
    • Bronnen en al wat leeft in het water zingt een loflied voor God, alleluia. (Dan. 3, 78-79)
   • In de paastijd II
    • Ik heb water zijn stromen uit de tempel, aan de rechterzijde, alleluia; en allen tot wie dit water is gekomen zijn verlost en zullen zeggen: alleluia, alleluia. (Ez. 47, 1.9)

Antwoordpsalmen, alleluia's en acclamaties voor het evangelie

 • Antwoordpsalmen
  • Jaar A
   • Advent
    • Eerste zondag
     • Hoe blij was ik toen men mij riep: wij trekken naar Gods huis. (Ps. 122, 1)
    • Tweede zondag
     • Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien en welvaart alom tot het einde der maanden. (Cf. Ps. 72, 7)
    • Derde zondag
     • Kom, Heer, om ons te redden. (Cf. Jes. 35, 4)
    • Vierde zondag
     • De Heer moet de poorten binnengaan, want Hij is de Koning der glorie. (Cf. Ps. 24, 7c en 10b)
   • Kersttijd
    • Geboorte van de Heer · vigiliemis
     • Uw gunsten, Heer, wil ik altijd bezingen. (Cf. Ps. 89, 2a)
    • Geboorte van de Heer · nachtmis
     • Heden is ons de Redder geboren, Christus de Heer. (Lc. 2, 11)
    • Geboorte van de Heer · dageraadsmis
     • Heden straalt het licht over ons, omdat ons de Heer is geboren.
    • Geboorte van de Heer · dagmis **
     • Geheel de aarde aanschouwde het heil van onze God. (Ps. 98, 3)
    • Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef
     • Gelukkig die godvrezend zijt, en de weg des Heren gaat. (Ps. 128, 1)
    • Heilige Maria, Moeder van God (1 januari)
     • God, wees ons barmhartig en zegen ons. (Ps. 67,2a)
    • Tweede zondag na Kerstmis
     • Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. (Joh. 1, 14)
    • Openbaring des Heren
     • Alle volken der aarde huldigen U, Heer. (Cf. Ps. 72, 11)
    • Doop van de Heer
     • God zegent zijn volk met vrede. (Ps. 29, 11b)
   • Veertigdagentijd
    • Aswoensdag *
     • Heer, ontferm U, wij hebben gezondigd. (Cf Ps. 51, 3a)
    • Eerste zondag
     • Heer, ontferm U, wij hebben gezondigd. (Cf Ps. 51, 3a)
    • Tweede zondag
     • Geef ons, Heer, uw barmhartigheid, zoals wij op U vertrouwen. (Ps. 33, 22)
    • Derde zondag
     • Luistert heden naar zijn stem: ‘Weest niet halsstarrig.’ (Ps. 95, 8)
    • Vierde zondag
     • De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. (Ps. 23, 1)
    • Vijfde zondag
     • De Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt. (Ps.130, 7)
   • Goede Week
    • Palmzondag van het lijden van de Heer
     • Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij? (Ps. 22, 2a)
    • Chrisma-mis
     • Uw gunsten, Heer, wil ik altijd bezingen. (Cf. Ps. 89, 2a)
   • Paastriduum
    • Witte Donderdag *
     • De beker der zegening geeft gemeenschap met het Bloed van Christus. (Cf. 1 Kor. 10, 16)
    • Goede Vrijdag
     • Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. (Lc. 23, 46)
   • Paastijd
    • Verrijzenis van de Heer · Paaswake
     • Na de eerste lezing (optie 1) **
      • Zend, Heer, uw Geest en maak uw schepping weer nieuw. (Cf. Ps. 104, 30)
     • Na de eerste lezing (optie 2) *
      • De aarde is vol van de mildheid des Heren. (Ps. 33, 5b)
     • Na de tweede lezing
      • Behoed mij God, tot U neem ik mijn toevlucht. (Ps. 16, 1)
     • Na de derde lezing
      • De Heer bezing ik, de overwinnaar. (Ex. 15, 1a)
     • Na de vierde lezing
      • U zal ik loven, Heer, want Gij hebt mij bevrijd. (Ps. 30, 2a)
     • Na de vijfde lezing *
      • Verheugd zult ge water scheppen uit de bronnen van heil. (Jes. 12, 3)
     • Na de zesde lezing
      • Heer, uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. (Joh. 6, 68c)
     • Na de zevende lezing (optie 1)
      • Zoals het hert de beekjes zoekt, zo zoekt mijn geest naar U, mijn God. (Ps.42, 2)
     • Na de zevende lezing (optie 2) *
      • Verheugd zult ge water scheppen uit de bronnen van heil. (Jes. 12, 3)
     • Na de zevende lezing (optie 3)
      • Schep in mij een zuiver hart, mijn God. (Ps. 51, 12a)
     • Alleluia
      • Alleluia.
    • Verrijzenis van de Heer · dagmis
     • Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, wij zullen hem vieren in blijdschap. (Ps. 118, 24)
    • Tweede zondag
     • Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig, eindeloos is zijn erbarmen. (Ps. 118, 1)
    • Derde zondag
     • Wijs ons, Heer, de weg van het leven. (Ps. 16, 11a)
    • Vierde zondag
     • De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. (Ps. 23, 1)
    • Vijfde zondag
     • Geef ons, Heer, uw barmhartigheid, zoals wij op U vertrouwen. (Ps. 33, 22)
    • Zesde zondag
     • Jubelt voor God, alle landen der aarde. (Ps. 66, 1)
    • Hemelvaart van de Heer
     • God stijgt ten troon onder luid geluich, de heer met geschal van bazuinen. (Ps. 47, 6)
    • Zevende zondag
     • Ik reken er op nog tijdens mijn leven de weldaden van de Heer te ervaren. (Ps. 27, 13)
    • Pinksteren · vigiliemis
     • Na de eerste lezing
      • Zalig het volk dat de Heer tot zijn erfdeel verkoos. (Ps. 33, 12b)
     • Na de tweede lezing (optie 1)
      • U komt de lof toe in alle eeuwen. (Dan. 3, 52a)
     • Na de tweede lezing (optie 2)
      • Heer, uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. (Joh. 6, 68c)
     • Na de derde lezing
      • Brengt dank aan de Heer, barmhartig is Hij altijd. (Ps. 107, 1)
     • Na de vierde lezing **
      • Zend, Heer, uw Geest en maak uw schepping weer nieuw. (Cf. Ps. 104, 30)
    • Pinksteren · dagmis **
     • Zend, Heer, uw Geest en maak uw schepping weer nieuw. (Cf. Ps. 104, 30)
   • Tijd door het jaar
    • Tweede zondag
     • Zie, ik kom, Heer, om uw wil te doen. (Ps. 40, 8a en 9a)
    • Derde zondag
     • De Heer is mijn licht en mijn leidsman. (Ps. 27, 1a)
    • Vierde zondag
     • Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen. (Mt. 5, 3)
    • Vijfde zondag
     • De rechtvaardige is voor de vrome een licht in de nacht. (Ps. 112, 4a)
    • Zesde zondag
     • Gelukkig die voortgaan volgens de wet van de Heer. (Ps. 119, 1b)
    • Zevende zondag
     • De Heer is barmhartig en welgezind. (Ps. 103, 8a)
    • Achtste zondag
     • Bij God alleen kan ik rusten. (Ps. 62, 6a)
    • Negende zondag
     • Wees mij een rots, Heer, waar ik vluchten kan. (Ps. 31, 3b)
    • Tiende zondag
     • Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. (Ps. 50, 23b)
    • Elfde zondag *
     • Wij zijn zijn kudde en zijn volk. (Ps. 100, 3c)
    • Twaalfde zondag
     • Heer, verhoor mij omdat Gij barmhartig zijt. (Ps. 69, 14c)
    • Dertiende zondag *
     • Uw gunsten, Heer, wil ik altijd bezingen. (Cf. Ps. 89, 2a)
    • Veertiende zondag
     • Uw Naam wil ik verheerlijken voor altijd, mijn God en Koning. (Cf. Ps. 145, 1)
    • Vijftiende zondag
     • Het zaad viel op goede grond en bracht vrucht voort. (Lc. 8, 8)
    • Zestiende zondag
     • Gij zijt goed en genadig, Heer. (Ps. 86, 5a)
    • Zeventiende zondag
     • Hoezeer is uw wet mij lief, Heer. (Ps. 119, 97a)
    • Achttiende zondag
     • Gij opent uw hand, Heer, en zegent ons. (Cf. Ps. 145, 16)
    • Negentiende zondag
     • Laat ons uw barmhartigheid zien, geef ons uw heil, o Heer. (Ps. 85, 8)
    • Twintigste zondag
     • Geef dat de volken U eren, O God, dat alle volken U eren. (Ps. 67, 4)
    • Eenentwintigste zondag
     • Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde: vergeet het maaksel van uw handen niet! (Ps. 138, 8bc)
    • Tweeëntwintigste zondag
     • Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart. (Ps. 63, 2b)
    • Drieëntwintigste zondag *
     • Luistert heden naar zijn stem: ‘Weest niet halsstarrig.’ (Ps. 95, 8)
    • Vierentwintigste zondag
     • De Heer is barmhartig en welgezind, lankmoedig en goedertieren. (Ps. 103, 8)
    • Vijfentwintigste zondag
     • Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept. (Ps. 145, 18a)
    • Zesentwintigste zondag
     • Gedenk uw barmhartigheid, Heer. (Ps. 25, 6a)
    • Zevenentwintigste zondag
     • De wijngaard des Heren is het huis van Israël. (Jes. 5, 7a)
    • Achtentwintigste zondag
     • Het huis van de Heer zal mijn woning zijn voor alle komende tijden. (Ps. 23, 6cd)
    • Negentwintigste zondag
     • Huldigt de Heer om zijn glorie en macht. (Ps. 96, 7b)
    • Dertigste zondag
     • Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij. (Ps. 18, 2)
    • Eenendertigste zondag
     • Heer, bewaar mijn hart in vrede bij U.
    • Tweeëndertigste zondag *
     • Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart. (Ps. 63, 2b)
    • Drieëndertigste zondag
     • Gelukkig die godvrezend zijt. (Cf. Ps. 128, 1a)
    • Heilige Drie-eenheid
     • U komt de lof toe in alle eeuwen. (Dan. 3, 52a)
    • Heilig Lichaam en Bloed van Christus
     • Looft de Heer, Jeruzalem. (Ps. 147, 12a)
    • Heilig Hart van Jezus
     • Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig voor hen die Hem vrezen. (Cf. Ps. 103, 17)
    • Christus, Koning van het heelal
     • De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. (Ps. 23, 1)
  • Jaar B
   • Advent
    • Eerste zondag
     • God van de heerscharen, richt ons weer op; lach ons weer toe en wij zullen gered zijn. (Ps. Ps. 80, 4)
    • Tweede zondag
     • Laat ons uw barmhartigheid zien, geef ons uw heil, o Heer. (Ps. 85, 8)
    • Derde zondag
     • Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. (Jes. 61, 10b)
    • Vierde zondag *
     • Uw gunsten, Heer, wil ik altijd bezingen. (Cf. Ps. 89, 2a)
   • Kersttijd
    • Geboorte van de Heer · vigiliemis
     • Uw gunsten, Heer, wil ik altijd bezingen. (Cf. Ps. 89, 2a)
    • Geboorte van de Heer · nachtmis
     • Heden is ons de Redder geboren, Christus de Heer. (Lc. 2, 11)
    • Geboorte van de Heer · dageraadsmis
     • Heden straalt het licht over ons, omdat ons de Heer is geboren.
    • Geboorte van de Heer · dagmis **
     • Geheel de aarde aanschouwde het heil van onze God. (Ps. 98, 3)
    • Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef
     • Optie 1
      • Gelukkig die godvrezend zijt, en de weg des Heren gaat. (Ps. 128, 1)
     • Optie 2
      • De Heer, Hij is onze enige God, voor eeuwig blijft zijn verbond van kracht. (Ps. 105, 7a.8a)
    • Heilige Maria, Moeder van God (1 januari)
     • God, wees ons barmhartig en zegen ons. (Ps. 67,2a)
    • Tweede zondag na Kerstmis
     • Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. (Joh. 1, 14)
    • Openbaring des Heren
     • Alle volken der aarde huldigen U, Heer. (Cf. Ps. 72, 11)
    • Doop van de Heer
     • Optie 1
      • God zegent zijn volk met vrede. (Ps. 29, 11b)
     • Optie 2 *
      • Verheugd zult ge water scheppen uit de bronnen van heil. (Jes. 12, 3)
   • Veertigdagentijd
    • Aswoensdag *
     • Heer, ontferm U, wij hebben gezondigd. (Cf Ps. 51, 3a)
    • Eerste zondag
     • De wegen van God zijn goed en betrouwbaar voor ieder die zijn verbond onderhoudt. (Cf. Ps. 25, 10)
    • Tweede zondag
     • Ik mag weer leven onder Gods oog in het het land van de levenden. (Ps. 116, 9)
    • Derde zondag
     • Heer, uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. (Joh. 6, 68c)
    • Vierde zondag
     • Moge mijn tong in mijn mond blijven kleven als ik aan U niet meer denk. (Ps. 137,6)
    • Vijfde zondag
     • Schep in mij een zuiver hart, mijn God. (Ps. 51, 12a)
   • Goede Week
    • Palmzondag van het lijden van de Heer
     • Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij? (Ps. 22, 2a)
    • Chrisma-mis
     • Uw gunsten, Heer, wil ik altijd bezingen. (Cf. Ps. 89, 2a)
   • Paastriduum
    • Witte Donderdag *
     • De beker der zegening geeft gemeenschap met het Bloed van Christus. (Cf. 1 Kor. 10, 16)
    • Goede Vrijdag
     • Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. (Lc. 23, 46)
   • Paastijd
    • Verrijzenis van de Heer · Paaswake
     • Na de eerste lezing (optie 1) **
      • Zend, Heer, uw Geest en maak uw schepping weer nieuw. (Cf. Ps. 104, 30)
     • Na de eerste lezing (optie 2) *
      • De aarde is vol van de mildheid des Heren. (Ps. 33, 5b)
     • Na de tweede lezing
      • Behoed mij God, tot U neem ik mijn toevlucht. (Ps. 16, 1)
     • Na de derde lezing
      • De Heer bezing ik, de overwinnaar. (Ex. 15, 1a)
     • Na de vierde lezing
      • U zal ik loven, Heer, want Gij hebt mij bevrijd. (Ps. 30, 2a)
     • Na de vijfde lezing *
      • Verheugd zult ge water scheppen uit de bronnen van heil. (Jes. 12, 3)
     • Na de zesde lezing
      • Heer, uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. (Joh. 6, 68c)
     • Na de zevende lezing (optie 1)
      • Zoals het hert de beekjes zoekt, zo zoekt mijn geest naar U, mijn God. (Ps.42, 2)
     • Na de zevende lezing (optie 2) *
      • Verheugd zult ge water scheppen uit de bronnen van heil. (Jes. 12, 3)
     • Na de zevende lezing (optie 3)
      • Schep in mij een zuiver hart, mijn God. (Ps. 51, 12a)
     • Alleluia
      • Alleluia.
    • Verrijzenis van de Heer · dagmis
     • Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, wij zullen hem vieren in blijdschap. (Ps. 118, 24)
    • Tweede zondag
     • Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig, eindeloos is zijn erbarmen. (Ps. 118, 1)
    • Derde zondag
     • Heer, laar uw licht over ons opgaan. (Ps. 4, 7b)
    • Vierde zondag
     • De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoesteen geworden. (Ps. 118, 22)
    • Vijfde zondag
     • Voor heel de menigte zal ik U prijzen. (Ps. 22, 26a)
    • Zesde zondag *
     • De Heer toonde zijn heil aan de volken. (Cf. Ps. 98, 2b)
    • Hemelvaart van de Heer
     • God stijgt ten troon onder luid geluich, de heer met geschal van bazuinen. (Ps. 47, 6)
    • Zevende zondag
     • De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. (Ps. 103, 19a)
    • Pinksteren · vigiliemis
     • Na de eerste lezing
      • Zalig het volk dat de Heer tot zijn erfdeel verkoos. (Ps. 33, 12b)
     • Na de tweede lezing (optie 1)
      • U komt de lof toe in alle eeuwen. (Dan. 3, 52a)
     • Na de tweede lezing (optie 2)
      • Heer, uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. (Joh. 6, 68c)
     • Na de derde lezing
      • Brengt dank aan de Heer, barmhartig is Hij altijd. (Ps. 107, 1)
     • Na de vierde lezing **
      • Zend, Heer, uw Geest en maak uw schepping weer nieuw. (Cf. Ps. 104, 30)
    • Pinksteren · dagmis **
     • Zend, Heer, uw Geest en maak uw schepping weer nieuw. (Cf. Ps. 104, 30)
   • Tijd door het jaar
    • Tweede zondag *
     • Zie, ik kom, Heer, om uw wil te doen. (Ps. 40, 8a en 9a)
    • Derde zondag
     • De wegen van God zijn goed en betrouwbaar voor ieder die zijn verbond onderhoudt. (Cf. Ps. 25, 10)
    • Vierde zondag *
     • Luistert heden naar zijn stem: ‘Weest niet halsstarrig.’ (Ps. 95, 8)
    • Vijfde zondag
     • Prijst nu de Heer, gebroken harten geneest Hij weer. (Cf. Ps. 147, 3a)
    • Zesde zondag
     • Mijn toevlucht zijt Gij, mijn redder in nood, Gij hult mij in voorspoed en vreugde. (Ps. 32, 7)
    • Zevende zondag
     • Genees mij, Heer, al heb ikmisdaan tegen U. (Ps. 41, 5b)
    • Achtste zondag
     • De Heer is barmhartig en welgezind. (Ps. 103, 8a)
    • Negende zondag
     • Huldigt de Heer, onze sterkte. (Ps. 81, 2a)
    • Tiende zondag
     • De Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt. (Ps.130, 7)
    • Elfde zondag *
     • Hoe heerlijk is het, Heer, U te prijzen. (Cf. Ps. 92, 2a)
    • Twaalfde zondag
     • Brengt dank aan de Heer, want Hij is goedgunstig, barmhartig is Hij altijd. (Ps. 107, 1)
    • Dertiende zondag
     • U zal ik loven, Heer, want Gij hebt mij bevrijd. (Ps. 30, 2a)
    • Veertiende zondag
     • Ons oog richt zich op de Heer onze God tot Hij zich om ons bekommert. (Ps. 123, 2cd)
    • Vijftiende zondag
     • Laat ons uw barmhartigheid zien, geef ons uw heil, o Heer. (Ps. 85, 8)
    • Zestiende zondag
     • De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. (Ps. 23, 1)
    • Zeventiende zondag *
     • Gij opent uw hand, Heer, en zegent ons. (Cf. Ps. 145, 16)
    • Achttiende zondag
     • De Heer gaf hen brood uit de hemel. (Ps. 78, 24b)
    • Negentiende zondag
     • Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is. (Ps. 34, 9a)
    • Twintigste zondag
     • Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is. (Ps. 34, 9a)
    • Eenentwintigste zondag
     • Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is. (Ps. 34, 9a)
    • Tweeëntwintigste zondag
     • Heer, wie mag te gast zijn in uw tent? (Ps.15, 1a)
    • Drieëntwintigste zondag
     • De Heer zal ik loven mijn leven lang. (Ps. 146, 1)
    • Vierentwintigste zondag
     • Ik mag weer leven onder Gods oog in het het land van de levenden. (Ps. 116, 9)
    • Vijfentwintigste zondag **
     • Het is de Heer die mij leven bewaart. (Ps. 54, 6b)
    • Zesentwintigste zondag *
     • Rechtmatig zijn de bevelen des Heren, bevredigend voor het gemoed. (Ps. 19, 9a)
    • Zevenentwintigste zondag
     • U zegene de Heer uit Sion zolang uw dagen duren. (Cf. Ps. 128, 5)
    • Achtentwintigste zondag
     • Verleen ons van nu af uw rijkste zegen en laat heel ons leven gelukkig zijn. (Ps. 90, 14)
    • Negenentwintigste zondag *
     • Geef ons, Heer, uw barmhartigheid, zoals wij op U vertrouwen. (Ps. 33, 22)
    • Dertigste zondag
     • Geweldig is het wat de Heer ons deed, daarom zijn wij zo blij. (Ps. 126, 3)
    • Eenendertigste zondag *
     • Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij. (Ps. 18, 2)
    • Tweeëndertigste zondag
     • De Heer zal ik loven mijn leven lang. (Ps. 146, 1)
    • Drieëndertigste zondag
     • Behoed mij God, tot U neem ik mijn toevlucht. (Ps. 16, 1)
    • Heilige Drie-eenheid **
     • Zalig het volk dat de Heer tot zijn erfdeel verkoos. (Ps. 33, 12b)
    • Heilig Lichaam en Bloed van Christus
     • Ik hef de offerbeker, de Naam van de Heer roep ik aan. (Ps. 116, 13)
    • Heilig Hart van Jezus *
     • Verheugd zult ge water scheppen uit de bronnen van heil. (Jes. 12, 3)
    • Christus, Koning van het heelal
     • De Heer is koning, met luister omkleed. (Ps. 93, 1a)
  • Jaar C
   • Advent
    • Eerste zondag *
     • Tot U, Heer, richt ik mijn geest. (Ps. 25, 1b)
    • Tweede zondag
     • Geweldig is het wat de Heer ons deed, daarom zijn wij zo blij. (Ps. 126, 3)
    • Derde zondag
     • Verheugt u en juicht, gij die Sion bewoont, want Israëls Heilige woont in uw midden. (Jes. 12, 6)
    • Vierde zondag
     • God van de heerscharen, richt ons weer op; lach ons weer toe en wij zullen gered zijn. (Ps. Ps. 80, 4)
   • Kersttijd
    • Geboorte van de Heer · vigiliemis
     • Uw gunsten, Heer, wil ik altijd bezingen. (Cf. Ps. 89, 2a)
    • Geboorte van de Heer · nachtmis
     • Heden is ons de Redder geboren, Christus de Heer. (Lc. 2, 11)
    • Geboorte van de Heer · dageraadsmis
     • Heden straalt het licht over ons, omdat ons de Heer is geboren.
    • Geboorte van de Heer · dagmis **
     • Geheel de aarde aanschouwde het heil van onze God. (Ps. 98, 3)
    • Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef
     • Optie 1
      • Gelukkig die godvrezend zijt, en de weg des Heren gaat. (Ps. 128, 1)
     • Optie 2
      • Gelukkig zij, die wonen in uw huis, o Heer. (Cf. Ps. 84, 5a)
    • Heilige Maria, Moeder van God (1 januari)
     • God, wees ons barmhartig en zegen ons. (Ps. 67,2a)
    • Tweede zondag na Kerstmis
     • Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. (Joh. 1, 14)
    • Openbaring des Heren
     • Alle volken der aarde huldigen U, Heer. (Cf. Ps. 72, 11)
    • Doop van de Heer
     • Optie 1
      • God zegent zijn volk met vrede. (Ps. 29, 11b)
     • Optie 2
      • Verheerlijk de Heer, wat zijt Gij groot, Heer mijn God. (Ps. 104, 1)
   • Veertigdagentijd
    • Aswoensdag *
     • Heer, ontferm U, wij hebben gezondigd. (Cf Ps. 51, 3a)
    • Eerste zondag
     • Sta mij bij, Heer, in iedere nood. (Cf. Ps. 91, 15b)
    • Tweede zondag
     • De Heer is mijn licht en mijn leidsman. (Ps. 27, 1a)
    • Derde zondag
     • De Heer is barmhartig en welgezind. (Ps. 103, 8a)
    • Vierde zondag
     • Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is. (Ps. 34, 9a)
    • Vijfde zondag
     • Geweldig is het wat de Heer ons deed, daarom zijn wij zo blij. (Ps. 126, 3)
   • Goede Week
    • Palmzondag van het lijden van de Heer
     • Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij? (Ps. 22, 2a)
    • Chrisma-mis
     • Uw gunsten, Heer, wil ik altijd bezingen. (Cf. Ps. 89, 2a)
   • Paastriduum
    • Witte Donderdag *
     • De beker der zegening geeft gemeenschap met het Bloed van Christus. (Cf. 1 Kor. 10, 16)
    • Goede Vrijdag
     • Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. (Lc. 23, 46)
   • Paastijd
    • Verrijzenis van de Heer · Paaswake
     • Na de eerste lezing (optie 1) **
      • Zend, Heer, uw Geest en maak uw schepping weer nieuw. (Cf. Ps. 104, 30)
     • Na de eerste lezing (optie 2) *
      • De aarde is vol van de mildheid des Heren. (Ps. 33, 5b)
     • Na de tweede lezing
      • Behoed mij God, tot U neem ik mijn toevlucht. (Ps. 16, 1)
     • Na de derde lezing
      • De Heer bezing ik, de overwinnaar. (Ex. 15, 1a)
     • Na de vierde lezing
      • U zal ik loven, Heer, want Gij hebt mij bevrijd. (Ps. 30, 2a)
     • Na de vijfde lezing *
      • Verheugd zult ge water scheppen uit de bronnen van heil. (Jes. 12, 3)
     • Na de zesde lezing
      • Heer, uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. (Joh. 6, 68c)
     • Na de zevende lezing (optie 1)
      • Zoals het hert de beekjes zoekt, zo zoekt mijn geest naar U, mijn God. (Ps.42, 2)
     • Na de zevende lezing (optie 2) *
      • Verheugd zult ge water scheppen uit de bronnen van heil. (Jes. 12, 3)
     • Na de zevende lezing (optie 3)
      • Schep in mij een zuiver hart, mijn God. (Ps. 51, 12a)
     • Alleluia
      • Alleluia.
    • Verrijzenis van de Heer · dagmis
     • Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, wij zullen hem vieren in blijdschap. (Ps. 118, 24)
    • Tweede zondag
     • Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig, eindeloos is zijn erbarmen. (Ps. 118, 1)
    • Derde zondag
     • U zal ik loven, Heer, want Gij hebt mij bevrijd. (Ps. 30, 2a)
    • Vierde zondag
     • Wij zijn zijn kudde en zijn volk. (Ps. 100, 3c)
    • Vijfde zondag *
     • Uw Naam wil ik verheerlijken voor altijd, mijn God en Koning. (Cf. Ps. 145, 1)
    • Zesde zondag
     • Geef dat de volken U eren, O God, dat alle volken U eren. (Ps. 67, 4)
    • Hemelvaart van de Heer
     • God stijgt ten troon onder luid geluich, de heer met geschal van bazuinen. (Ps. 47, 6)
    • Zevende zondag *
     • De Heer is Koning, heel de aarde staat onder zijn macht. (Ps. 97, 1a en 9a)
    • Pinksteren · vigiliemis
     • Na de eerste lezing
      • Zalig het volk dat de Heer tot zijn erfdeel verkoos. (Ps. 33, 12b)
     • Na de tweede lezing (optie 1)
      • U komt de lof toe in alle eeuwen. (Dan. 3, 52a)
     • Na de tweede lezing (optie 2)
      • Heer, uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. (Joh. 6, 68c)
     • Na de derde lezing
      • Brengt dank aan de Heer, barmhartig is Hij altijd. (Ps. 107, 1)
     • Na de vierde lezing **
      • Zend, Heer, uw Geest en maak uw schepping weer nieuw. (Cf. Ps. 104, 30)
    • Pinksteren · dagmis **
     • Zend, Heer, uw Geest en maak uw schepping weer nieuw. (Cf. Ps. 104, 30)
   • Tijd door het jaar
    • Tweede zondag
     • Meldt aan de naties Gods wondere daden. (Ps. 96, 3)
    • Derde zondag
     • Uw woorden, Heer, zijn geest en leven. (Joh. 6, 63c)
    • Vierde zondag
     • Mijn tong zal uw rechtvaardigheid prijzen. (Cf. Ps. 71, 15ab)
    • Vijfde zondag
     • Ik zing voor U en alle hemelmachten. (Ps. 138, 1c)
    • Zesde zondag
     • Gelukkig is de man die op de Heer zijn hoop stelt. (Ps. 40, 5a)
    • Zevende zondag
     • De Heer is barmhartig en welgezind. (Ps. 103, 8a)
    • Achtste zondag
     • Hoe heerlijk is het, Heer, U te prijzen. (Cf. Ps. 92, 2a)
    • Negende zondag *
     • Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie. (Mc. 16, 15)
    • Tiende zondag
     • U zal ik loven, Heer, want Gij hebt mij bevrijd. (Ps. 30, 2a)
    • Elfde zondag
     • Gij hebt mijn zonden vergeven. (Cf. Ps. 32, 5c)
    • Twaalfde zondag *
     • Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart. (Ps. 63, 2b)
    • Dertiende zondag
     • De Heer is mijn erfdeel. (Cf. Ps. 16, 5a)
    • Veertiende zondag
     • Jubelt voor God, alle landen der aarde. (Ps. 66, 1)
    • Vijftiende zondag
     • Optie 1
      • Ziet toe, geringen, en weest verheugd, schept moed, gij allen die God zoekt. (Cf. Ps. 69, 33)
     • Optie 2
      • Rechtmatig zijn de bevelen des Heren, bevredigend voor het gemoed. (Ps. 19, 9a)
    • Zestiende zondag
     • Heer, wie mag te gast zijn in uw tent? (Ps. 15, 1a)
    • Zeventiende zondag
     • Wanneer ik tot U riep hebt Gij mij steeds verhoord. (Ps. 138, 3a)
    • Achttiende zondag *
     • Luistert heden naar zijn stem: ‘Weest niet halsstarrig.’ (Ps. 95, 8)
    • Negentiende zondag **
     • Zalig het volk dat de Heer tot zijn erfdeel verkoos. (Ps. 33, 12b)
    • Twintigste zondag
     • Heer, kom haastig mij te hulp. (Ps. 40, 14b)
    • Eenentwintigste zondag *
     • Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie. (Mc. 16, 15)
    • Tweeëntwintigste zondag **
     • In uw goedheid, God, hebt Gij een huis voor de arme bereid. (Cf. Ps. 68, 11b)
    • Drieëntwintigste zondag
     • Gij, Heer, zijt steeds onze toevlucht geweest voor ieder geslacht opnieuw. (Ps. 90, 1)
    • Vierentwintigste zondag
     • Ik ga weer naar mijn Vader. (Lc. 15, 18)
    • Vijfentwintigste zondag
     • Verheerlijkt de Heer, die de armen opbeurt. (Cf. Ps. 113, 1a en 7b)
    • Zesentwintigste zondag
     • De Heer zal ik loven mijn leven lang. (Ps. 146, 1)
    • Zevenentwintigste zondag *
     • Luistert heden naar zijn stem: ‘Weest niet halsstarrig.’ (Ps. 95, 8)
    • Achtentwintigste zondag *
     • De Heer toonde zijn heil aan de volken. (Cf. Ps. 98, 2b)
    • Negenentwintigste zondag
     • Mijn hulp zal komen van God de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. (Cf. Ps. 121, 2)
    • Dertigste zondag
     • Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer. (Ps. 34, 7a)
    • Eenendertigste zondag *
     • Uw Naam wil ik verheerlijken voor altijd, mijn God en Koning. (Cf. Ps. 145, 1)
    • Tweeëndertigste zondag
     • Uw aanblik, Heer, verzadigt mij als ik ontwaak. (Ps. 17, 15b)
    • Drieëndertigste zondag **
     • De Heer komt de volken regeren met billijkheid. (Cf. Ps. 98, 9)
    • Heilige Drie-eenheid
     • Heer, onze Heer, hoe ontzagwekkend is uw Naam op aarde. (Ps. 8, 2a)
    • Heilig Lichaam en Bloed van Christus
     • Gij zijt voor eeuwig priester als Melchisedek. (Ps. 110, 4bc)
    • Heilig Hart van Jezus
     • De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. (Ps. 23, 1)
    • Christus, Koning van het heelal
     • Hoe blij was ik toen men mij riep: wij trekken naar Gods huis. (Ps. 122, 1)
  • Eigen van de heiligen
   • 2 Februari – Opdracht van de Heer in de tempel
    • Wie is deze koning der glorie? De Heer is de koning der glorie. (Ps. 24, 10b)
   • 19 Maart – Heilige Jozef, Bruidegom van de heilige Maagd Maria
    • Zijn nageslacht zal blijven voor altijd. (Ps. 89, 37)
   • 25 Maart – Aankondiging van de Heer *
    • Zie, ik kom, Heer, om uw wil te doen. (Ps. 40, 8a en 9a)
   • 24 Juni – Geboorte van de heilige Johannes de Doper
    • Vigiliemis
     • Vanaf de moederschoot steun ik op U. (Ps. 71, 6b)
    • Dagmis
     • Ik dank U, Heer, voor het wonder van mijn leven. (Ps. 139, 14a)
   • 29 Juni – HH. Petrus en Paulus
    • Vigiliemis
     • Over heel de aarde klinkt hun roep. (Ps. 19, 5a)
    • Dagmis
     • De Heer heeft mij gered uit al wat ik vreesde. (Ps. 34, 5)
   • 6 Augustus – Gedaanteverandering van de Heer
    • De Heer is Koning, heel de aarde staat onder zijn macht. (Ps. 97, 1a en 9a)
   • 15 Augustus – Maria Tenhemelopneming
    • Vigiliemis
     • Rijs op, Heer, en kom naar uw rustplaats, Gij en de ark van uw majesteit. (Ps. 132, 8)
    • Dagmis
     • Naast u staat de koningin, met goud getooid. (Ps. 45, 10b)
   • 8 September – Maria Geboorte
    • Ik zal juichen en jubelen in de Heer. (Jes. 61, 10)
   • 14 September – Kruisverheffing
    • Laten wij nooit vergeten wat God heeft gedaan. (Cf. Ps. 78, 7c)
   • 29 September – HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen
    • Ik zing voor U en alle hemelmachten. (Ps. 138, 1c)
   • 1 November – Allerheiligen *
    • Dit is het geslacht dat staat voor uw Aanschijn, Heer. (Cf. Ps. 24, 6)
   • 2 November – Gedachtenis van alle overleden gelovigen
    • Optie 1
     • De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. (Ps. 23, 1)
    • Optie 2
     • Al voert mijn weg door donkere kloven, ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt. (Ps. 23, 4a)
    • Optie 3
     • Ik mag weer leven onder Gods oog in het land van de levenden. (Ps. 116, 9)
   • 7 November – Heilige Willibrord
    • Meldt aan de naties Gods wondere daden. (Ps. 96, 3)
   • 9 November – Kerkwijding van de basiliek van Sint Jan van Lateranen
    • Een klaterend beekje verkwikt God stad, het heilig verblijf van de Allerhoogste. (Ps. 46, 5)
   • 8 December – Onbevlekte ontvangenis van de heilige Maagd Maria
    • Zingt voor de Heer een nieuw gezang omdat Hij wonderen deed. (Ps. 98, 1a)
   • 26 December – Heilige Stefanus
    • Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen, Heer. (Ps. 31, 6a)
  • Gemeenschappelijke teksten
   • Voor kerkwijding
    • Optie 1
     • Ziehier Gods woning onder de mensen. (Apok. 21, 3b)
    • Optie 2
     • Laat ons verschijnen voor de Heer met een lofzang.
   • Voor de heilige Maagd Maria
    • Optie 1
     • Wonderbaar is het wat Hij deed, de machtige, groot is zijn Naam. (Lc. 1, 49)
    • Optie 2
     • De Naam van de Heer zij geprezen tot in eeuwigheid. (Ps. 113, 2)
   • Voor apostelen
    • Over heel de aarde klinkt hun roep. (Ps. 19, 5a)
   • Voor martelaren
    • Optie 1
     • Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen, Heer. (Ps. 31, 6a)
    • Optie 2
     • Die onder tranen zaaien, zij oogsten met gejuich. (Ps. 126, 5)
   • Voor heilige mannen en vrouwen
    • Optie 1
     • De Heer zal ik prijzen iedere dag. (Ps. 34, 2a)
    • Optie 2
     • Zie, de bruidegom is daar, ga Christus, de Heer, tegemoet. (Mt. 25, 6b)
    • Optie 3
     • Leer mij, Heer, uw beschikkingen kennen. (Ps. 119, 12b)
  • Rituele missen, missen voor verschillende noden en votiefmissen
   • Huwelijk
    • Optie 1
     • Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is. (Ps. 34, 9a)
    • Optie 2
     • De Heer is barmhartig en welgezind. (Ps. 103, 8a)
    • Optie 3
     • Looft de Naam van de Heer. (Ps. 148, 13a)
   • Vormsel
    • Optie 1
     • De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. (Ps. 23, 1)
    • Optie 2
     • Meldt aan de naties Gods wondere daden. (Ps. 96, 3)
    • Optie 3
     • Zend, Heer, uw geest en maak uw schepping weer nieuw. (Cf. Ps. 104, 30)
   • Wijding
    • Optie 1
     • Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie. (Mc. 16, 15)
    • Optie 2
     • De beker der zegening geeft gemeenschap met het Bloed van Christus. (Cf. 1 Kor. 10, 16)
   • Voor de paus of de bisschop
    • Gij zijt priester als Melchisedek. (Ps. 110, 4bc)
   • Voor roepingen
    • Zie, ik kom, Heer, om uw wil te doen. (Ps. 40, 8a en 9a)
   • Voor de eenheid van de christenen
    • Vol vreugde trekken wij naar Gods huis. (Cf. Ps. 122, 1)
   • Voor het behoud van vrede en gerechtigheid
    • Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien en welvaart alom tot het einde der maanden. (Cf. Ps. 72, 7)
   • In alle nood
    • Ons oog richt zich op de Heer onze God tot Hij zich om ons bekommert. (Ps. 123, 2cd)
   • Ter ere van de heilige Geest
    • Zend, Heer, uw Geest en maak uw schepping weer nieuw. (Cf. Ps. 104, 30)
  • Liturgie van de overledenen
   • Optie 1
    • De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. (Ps. 23, 1)
   • Optie 2
    • Al voert mijn weg door donkere kloven, ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt. (Ps. 23, 4a)
   • Optie 3
    • Tot U, Heer, richt ik mijn geest. (Ps. 25, 1b)
   • Optie 4
    • Wie op U rekent, Heer, wordt nimmer beschaamd. (Ps. 25, 3)
   • Optie 5
    • De Heer is mijn licht en mijn leidsman. (Ps. 27, 1a)
   • Optie 6
    • Ik reken er op nog tijdens mijn leven de weldaden van de Heer te ervaren. (Ps. 27, 13)
   • Optie 7
    • Mijn ziel heeft dorst naar God, de God die leeft. (Ps. 42, 3a)
   • Optie 8
    • Naar U dorst mijn ziel, en hunkert mijn hart. (Ps. 63, 2b)
   • Optie 9
    • De Heer is barmhartig en welgezind. (Ps. 103, 8a)
   • Optie 10
    • Het heil van de vromen komt van de Heer. (Ps. 37, 39a)
   • Optie 11
    • Ik mag weer leven onder Gods oog in het land van de levenden. (Ps. 116, 9)
   • Optie 12
    • Hoe blij was ik toen men mij riep: wij trekken naar Gods huis. (Ps. 122, 1)
   • Optie 13
    • Vol vreugde trekken wij naar Gods huis. (Cf. Ps. 122, 1)
   • Optie 14
    • Uit de diepte roep ik, Heer. (Cf. Ps. 130, 1)
   • Optie 15
    • Op de Heer stel ik mijn hoop, op zijn woord vertrouw ik. (Cf. Ps. 130, 5)
  • Gemeenschappelijke antwoordpsalmen uit het Klein Graduale
   • Advent
    • Mis 1
     • Tot U, Heer, richt ik mijn geest. (Ps. 25, 1b)
    • Mis 2
     • Laat ons uw barmhartigheid zien, geef ons uw heil, o Heer. (Ps. 85, 8)
   • Veertigdagentijd
    • Eerste zondag
     • Heer, ontferm U, wij hebben gezondigd. (Cf. Ps. 51, 32)
    • Tweede zondag
     • Geef ons, Heer, uw barmhartigheid, zoals wij op U vertrouwen. (Ps. 33, 22)
    • Derde zondag
     • Luistert heden naar zijn stem: 'Weest niet halsstarrig.' (Ps. 95, 8)
    • Vierde zondag
     • De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. (Ps. 23, 1)
    • Vijfde zondag
     • De Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt. (Ps. 130, 7)
   • Paastijd
    • Mis 1
     • Wij zijn zijn kudde en zijn volk. (Ps. 100, 3c)
    • Mis 2
     • Jubelt voor God, alle landen der aarde. (Ps. 66, 1)
   • Tijd door het jaar
    • Mis 1
     • Heer, uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. (Joh. 6, 68c)
    • Mis 2
     • De Heer is mijn licht en mijn leidsman. (Ps. 27, 1a)
    • Mis 3
     • De Heer zal ik prijzen iedere dag. (Ps. 34, 2a)
    • Mis 4
     • Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart. (Ps. 63, 2b)
    • Mis 5
     • Luistert heden naar zijn stem: 'Weest niet halsstarrig.' (Ps. 95, 8)
    • Mis 6
     • Wij zijn zijn kudde en zijn volk. (Ps. 100, 3c)
    • Mis 7
     • De Heer is barmhartig en welgezind. (Ps. 103, 8a)
    • Mis 8
     • Uw Naam wil ik verheerlijken voor altijd, mijn God en Koning. (Cf. Ps. 145, 1)
 • Alleluia's
  • Alleluia toon I g
  • Alleluia toon II d
  • Alleluia toon III g
  • Alleluia toon IVe
  • Alleluia toon VI f
  • Alleluia toon VII a
  • Alleluia toon VIII c
  • Alleluia toon VIII g
  • Alleluia Paaswake
   • Alleluia.
 • Acclamaties voor het evangelie in de Veertigdagentijd
  • Eer en lof zij U, Christus
  • Eer zij U, Christus, Wijsheid van God de Vader.
  • Eer aan U, Zoon van de levende God.
  • Lof en eer zij U, Heer Jezus.
  • Lof zij U, Christus, koning van de eeuwige heerlijkheid.

Overige gezangen

 • Gezangen tijdens de communie
  • Communio I
   • Alleluia, alleluia, alleluia.
  • Communio II
   • Proef hoe mild de Heer is. (Cf. Ps. 34, 9)
  • Communio III
   • Ik ben het levend brood dat uit de hemel is neergedaald, alleluia. (Joh. 6, 51)
  • Communio IV
   • Hoog verheft nu mijn ziel de Naam van de Heer. (Cf. Lc. 1, 49 en 46)
  • Communio V
   • Waar oprechte liefde heerst, daar is God.
 • Gezangen na de communie
  • Responsoriepsalm 1
   • Alleluia, alleluia.
  • Responsoriepsalm 2
   • Alleluia, alleluia.
  • Responsoriepsalm 3
   • Voor heel het volk zal ik uw lof verkondigen. (Ps. 22, 23b)
  • Responsoriepsalm 4
   • Om uw Naam te loven, Allerhoogste. (Ps. 92, 2b)
 • Verschillende gezangen
  • Ter ere van het heilig Sacrament
   • Hymne Eren wij dan diep gebogen
  • Aanroeping van de heilige Geest
   • Hymne Kom, Schepper Geest
  • Om God te danken
   • Hymne U komt de lof toe
  • Antifoon ter ere van de Maagd Maria
   • Antifoon Onder uw bescherming
 • Psalmtonen